แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 09/01/2562
 

นายสมพล พรหมเจียม

ผู้อำนวยการ

 

ว่าที่ร้อยเอกมานิตย์  เกิดสมบัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายพิษณุ ศิลป์สวัสดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวะกรรม

นายขจร  เพิ่มเดช

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นายศุภเดช นุ้ยนุ่น

หัวหน้างานสารบรรณ

นายไพรัช ไชยณรงค์

หัวหน้าฝ่ายปรับซ่อม

นายสาโรจน์ ศรีแผ้ว

หัวหน้าหมวดทางหลวงเกาะสมุย

นางทิพากร พูลพิพัฒน์

หัวหน้างานสถิติ

นายธีรวัฒน์ ประสมแก้ว

หัวหน้าฝ่ายอำนวยความปลอดภัย

นายขจร  เพิ่มเดช

รักษาการหัวหน้าหมวดดอนสัก

นางกาญจนา สุวรรณรัตน์

หัวหน้าการเงินและบัญชี

นายปริวัฒน์  วัชระสวัสดิ์

หัวหน้างานวางแผน

นายสุรพงษ์ ธรรมเสถียร

หัวหน้าหมวดกาญจนดิษฐ์

นางสาคร กลับวิลา

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

 

นายบุญณรงค์ พูลขยัน

หัวหน้าหมวดบ้านนาสาร


'