แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
งานวางแผน
ลงวันที่ 10/01/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางแผนงานบำรุงปกติ บำรุงพิเศษ บำรุงตามกำหนดเวลา
  • งานบูรณะและงานรักษาสภาพทาง
  • วางแผนการใช้เครื่องจักร
  • งานฐานข้อมูลงานบำรุงทางด้วยระบบ GIS
  • ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
 

นายปริวัฒน์ วัชระสวัสดิ์

หัวหน้างานวางแผน

 

นายเจริญผล ผลขำ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 

นายฤทธิไกร ชูพร้อม

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

    นายธนพงศ์ คงแก้ว      

    พนักงานโยธา      

 

นายกรวิทย์ สุวรรณพฤกษ์

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

นางสาวน้ำทิพย์ หนูนาวี

ลูกจ้างชั่วคราว

   

นายสุรศักดิ์ เชื้อโพล้ง

ลูกจ้างชั่วคราว


'