f
งานวางแผน
ลงวันที่ 10/01/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางแผนงานบำรุงปกติ บำรุงพิเศษ บำรุงตามกำหนดเวลา
  • งานบูรณะและงานรักษาสภาพทาง
  • วางแผนการใช้เครื่องจักร
  • งานฐานข้อมูลงานบำรุงทางด้วยระบบ GIS
  • ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
 

นายปริวัฒน์ วัชระสวัสดิ์

หัวหน้างานวางแผน

 

นายเจริญผล ผลขำ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

             นายฤทธิไกร ชูพร้อม

           นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายนงศักดิ์ แซ่ฮั่น

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

    นายธนพงศ์ คงแก้ว      

    พนักงานโยธา      

 นายพงศ์นุวัฒน์ สุขเมือง    

พนักงานโยธา    

นายกรวิทย์ สุวรรณพฤกษ์

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

นางสาวกันทิมา ดิฐกัญจน์

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายภีรพัฒน์ วัชระสวัสดิ์

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายรนภัทร ศรีทอง

ลูกจ้างชั่วคราว(ตามวุฒิ)


'