f
งานปรับซ่อม
ลงวันที่ 10/01/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผนการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย (preventive Maintenance) การปรับแต่ง (Tune up and Adjusment) การซ่อมเบา (Miner Repair) ของเครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องมือกลในสังกัด สำนักงานบำรุงทางและเช่าจากสำนักทางหลวง การให้คำแนะนำและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและระเบียบของทางราชการ ดังนี้

 • การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย (Preventive Maintenance) อันได้แก่ การตรวจสอบความเรียบร้อย การทำความสะอาด การให้บริการปรับแต่งตามระยะที่กำหนด ตลอดจนการควบคุมการใช้น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันอื่นๆ น้ำมันเชื้อเพลิง จารบี การวางแผนและการให้บริการหล่อลื่นให้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องมือกล
  • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทนทานถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ
  • กำหนดเวลาทำความสะอาด และตรวจสอบความเรียบร้อยของส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรและยานพาหนะ เช่น ยาง คันส่ง ระบบห้ามล้อ น๊อต-สกรูต่างๆ ฯลฯ
  • วางแผนและบริการหล่อลื่นเครื่องจักรและยานพาหนะตามแบบฟอร์มที่กำหนดตลอดจนการควบคุมการให้น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเชื้อเพลิงให้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องจักและยานพาหนะ
 • การปรับแต่ง (Tune up and Adjusment) วางแผนปฏิบัติการและดำเนินการปรับแต่งเครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องมือกลตามระยะเวลาที่เหมาะสม หรือที่ระบุไว้ในคู่มือ
 • การซ่อมเบา (Miner Repair) รับผิดชอบงานซ่อมเบา อันได้แก่ งานซ่อม ระบบเดียวหรือสองระบบในคราวเดียวกัน เช่น ซ่อมระบบห้ามล้อ ซ่อมระบบไฟฟ้า ซ่อมระบบบังคับเลี้ยว การซ่อมเล็กน้อยในระบบเครื่องยนต์ (ยกเว้น การเปิดฝาสูบเครื่องยนต์ดีเซล) ฯลฯ
 • ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของเครื่องจักรและยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในขั้นต้น เพื่อพิจารณาการปรับซ่อมที่เหมาะสม เช่น ซ่อมที่สำนักบำรุงทาง หรือสำนักทางหลวงแล้วแต่กรณี ก่อนที่เครื่องจักรและยานพาหนะ หรือเครื่องมือนั้นๆ จะชำรุดเสียหายมากและหนักยิ่งขึ้น
 • ควบคุมทะเบียนประวัติเครื่องจักรและยานพานะ ตลอดจนการจัดทำสถิติต่างๆ
  • ควบคุมการจัดทำทะเบียนประวัติเครื่องจักรและยานพาหนะ
  • บันทึกการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรและยานพาหนะ
  • บันทึกการซ่อมและการใช้อะไหล่ในการซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะแต่ละครั้ง เพื่อสามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมได้เมื่อต้องการ
  • ตรวจสอบประวัติเครื่องจักรและยานพาหนะที่ชำรุดใช้การไม่ได้ หรือราคาซ่อมสูงมาก เพื่อดำเนินการขออนุมัติแทงจำหน่าย
 • ควบคุมบังคับบัญชา ตลอดจนพิจารณาเสนอบำเหน็จความชอบและการลงโทษเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

นายไพรัช ไชยณรงค์

หัวหน้างานปรับซ่อม

 

    นายชลิต บุตรโดย    

พนักงานเครื่องกล

 นายนนท์นัฐภูมิ หนูเพชร

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

ว่าที่ร้อยเอกสุธี รังสิธน

พนักงานเครื่องกล

น.ส.นรินทร จ่าแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว

 

น.ส.นิติยา บุญแก้ว

ลูกจ้างงานเงินทุน


'