แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanchanadit) Highway District
หมวดทางหลวงบ้านนาสาร
ลงวันที่ 11/01/2562

มีหน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฎิบัติงานบำรุง ปกติของทางหลวง 8 สายทางรวมระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร รวม กม.คิดเป็นปริมาณงาน บำรุงทาง 571.060 หน่วย
 

นายบุญณรงค์ พูลขยัน

หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านนาสาร

 

'