f
หมวดทางหลวงดอนสัก
ลงวันที่ 11/01/2562

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฎิบัติงานบำรุงปกติของทางหลวง 5 สายทางรวมระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร รวม 137.362 กม.คิดเป็นปริมาณงาน บำรุงทาง 587.167 หน่วย
 

นายสุบิน พรหมอินทร์

หัวหน้าหมวดทางหลวงดอนสัก

 

'