แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanchanadit) Highway District
หมวดทางหลวงเกาะสมุย
ลงวันที่ 11/01/2562

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฎิบัติงานบำรุงปกติของทางหลวง 3 สายทางรวมระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร รวม 65.673 กม.คิดเป็นปริมาณงาน บำรุงทาง 231.699 หน่วย
 

นายสาโรจน์ ศรีแผ้ว

หัวหน้าหมวดทางหลวงเกาะสมุย

 

'