แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
งานสารสนเทศ
ลงวันที่ 11/01/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำรายงานเชิงสถิติต่างๆ ให้ถูกต้อง และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ควบคุมการจัดทำทะเบียนที่ดินทั้งในเขตทางและนอกเขตทางหลวง
  • ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานธุรการของแขวงการทาง
  • พิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานธุรการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • พิจารณาสั่งการด้านงานธุรการในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับนโยบาย
  • เสนอแนะนายช่างแขวงการทาง ในงานธุรการของแขวงการทาง
  • ควบคุม บังคับบัญชา เสนอบำเหน็จความชอบ และการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางราชการ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

นางทิพากร พูลพิพัฒน์

หัวหน้างานสารสนเทศ

 
 

นางกัลยา เพ็งบุญ

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

 
 

นางสาวนันทรัตน์ พันแสน

พนักงานธุรการ

 

นางอรวรรณ เพชรช่วย

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวกันต์กนิษฐ์ แสนบุญยืน

ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.อมรรัตน์ นวลวัฒน์

ลูกจ้างชั่วคราว


'