แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
งานสารบรรณ
ลงวันที่ 11/01/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • งานรับ - ส่งหนังสือ ควบคุมการรับ - ส่งหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
  • งานร่างโต้ตอบ ร่างและตรวจสอบหนังสือราชการ
  • งานการเจ้าหน้าที่ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ของแขวงการทาง เช่น การจ้าง การบรรจุ การโอนย้าย การขอบำเหน็จความชอบ การเบิกเงินช่วยเหลือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
  • งานเก็บเอกสาร ควบคุมการเก็บรักษา การให้ยืมและการทำลายเอกสาร ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 

      นายศุภเดช นุ้ยนุ่น      

      หัวหน้างานสารบรรณ     

 
 

นางอุไรวรรณ สาระทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

     นางสาวอรวรรณ ศรีดำ    

พนักงานธุรการ

 นางสาววัลภา ช่วยทอง

พนักงานธุรการ

นางสาวสุภาวดี สามงามทอง

พนักงานธุรการ

นางสาวกตัญญุตา หนูสิงห์

ลูกจ้างชั่วคราว

   

นางสาววรรศิธร ช่างจักรสาน

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวบุญฑิรา สิทธิเดช

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นางสาวนลิน รัตนเดชากร

ลูกจ้างชั่วคราว

 


'