แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanchanadit) Highway District
งานสารบรรณ
ลงวันที่ 11/01/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • งานรับ - ส่งหนังสือ ควบคุมการรับ - ส่งหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
  • งานร่างโต้ตอบ ร่างและตรวจสอบหนังสือราชการ
  • งานการเจ้าหน้าที่ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ของแขวงการทาง เช่น การจ้าง การบรรจุ การโอนย้าย การขอบำเหน็จความชอบ การเบิกเงินช่วยเหลือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
  • งานเก็บเอกสาร ควบคุมการเก็บรักษา การให้ยืมและการทำลายเอกสาร ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 

      นายศุภเดช นุ้ยนุ่น      

      หัวหน้างานสารบรรณ     

 
 

นางสาวอังคณา  รัตนาภรณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

     นางสาวอรวรรณ ศรีดำ    

พนักงานธุรการ

 

 นางสาววัลภา ช่วยทอง

พนักงานธุรการ

นางสาวกตัญญุตา หนูสิงห์

ลูกจ้างชั่วคราว

   

นางสาววรรศิธร ช่างจักรสาน

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวบุญฑิรา สิทธิเดช

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นางสาวนลิน รัตนเดชากร

ลูกจ้างชั่วคราว

 


'