f
การแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น
ลงวันที่ 24/11/2564

คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ร่วมส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น


'