แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
งานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 11/01/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • งานจัดหาพัสดุ
  • ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อและการจ้างของแขวงการทางให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ของทางราชการ
 • งานบัญชีพัสดุ
  • ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและประหยัด
  • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีพัสดุของแขวงการทางให้ถูกต้องตามระเบียบของทาง ราชการ
  • ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ของแขวงการทางให้ตรงกับยอดคงคลังในบัญชีพัสดุ และในบัตรคุมพัสดุ
 • งานคลังพัสดุ
  • ควบคุมการจัดทำทะเบียนและเก็บพัสดุในคลังให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • งานสัญญา
  • ตรวจสอบร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญา เช่น ประกาศประกวดราคา รายละเอียดต่อท้ายสัญญา เงื่อนไขสัญญา คำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบการพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี และของกรม
 

นางสาคร กลับวิลา

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

 
 

 นางวนิดา จินาวงศ์

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

 

นางสาววนิดา รัตนจิตร

พนักงานธุรการ

นางสาวโสรญา ชัยฤกษ์

พนักงานธุรการ

นางสุดามารถ อยู่คงแก้ว

พนักงานบริการ

นางสาวนฤมล สุขประดิษฐ์

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นางสาวสุพรรณษา แต่งเกลื่อน

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายยุทธจักร ด้วงเชี่ยว

ลูกจ้างชั่วคราว

   

พิมพิกา เฟื่องฟู

ลูกจ้างชั่วคราว


'