f
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ลงวันที่ 10/01/2562

พันธกิจ

 • สร้างสรรค์ พัฒนา ทางหลวงให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสวยงาม ด้วยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
 • บำรุงรักษาทางหลวงให้สามารถบริการและสร้างความพึงพอใจกับประชาชน
 • สร้างความเป็นเลิศด้านบำรุงรักษาทาง ด้วยการบริหาร และกำกับดูแลการใช้ทางหลวง
 • พัฒนาคนและระบบบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยม

 • เสียสละ อุทิศตนในการพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวงให้มีประสิทธิภาพ
 • ให้คำมั่นและพัรธะต่อความต้องการของสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

กลยุทธ์

 • การบำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐานทุกด้าน
 • การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • สร้างสรรค์ พัฒนาการให้บริการงานทางหลวง
 • การพัฒนาประสิทธิภาพคน และการบริหารจัดการในองค์กรให้ก้าวหน้าทันสมัย
 • ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
 • สร้างความมีคุณธรรมและจริยธรรมแก่คนในองค์กร

'