f
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 10/01/2562

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการปฏิบัติงานอำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจรชั่วคราว ไฟสัญญาณ ตลอดจนหลักเขต หลักโค้ง ราวกั้นอันตราย หลักกิโลเมตร สมุดหลักฐานอื่นๆ
  • ผลิตหลักกันโค้ง หลักเขตทาง หลักกิโลเมตร ราวกั้นอันตราย หมุดหลัก ฐานอื่นๆ
  • ผลิตป้ายจราจรชั่วคราว เช่น ป้ายไม้ แขวงกั้น ป้ายแนะนำ ป้ายเตือน ป้ายบังคับ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงทางหรือกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน
  • ตรวจสอบป้าย เครื่องหมาย สัญญาณจราจร ให้อยู่ในสภาพดี
  • ซ่อมบำรุงและเปลี่ยนป้ายจราจร ให้อยุ่ในสภาพดี
  • ดำเนินการติดตั้งป้าย เครื่องหมาย สัญญาณจราจรให้ถูกต้องตามแบบ ที่กำหนด
  • ซ่อมและตีเส้นจราจร เพื่อแบ่งช่องทางรถวิ่งในระยะสั้น ตีเส้นทำเกาะแบ่งถนนซึ่งสามารถใช้เครื่องจักรขนาดเล็กปฏิบัติงานได้
  • ฝังหมุด เขียน หรือทาสีบนผิวทาง บน Crub หรือบนสิ่งก่อสร้างอื่นที่ใกล้เคียง เช่น เสาไฟฟ้า ต้นไม้ สะพาน เขียนลูกศร ตัวอักษร ทางเดิน คนข้ามถนน เส้นหยุดถึงทางแยก หรือทางรถไฟ
  • ดำเนิการซ่อมบำรุง ไฟฟ้าแสงสว่างของอาคาร บริเวณสำนักงานบำรุงทาง
 • ควบคุมการปฏิบัติงานสะพานและโครงสร้าง
  • ตรวจสอบสภาพสะพาน ช่องน้ำและโครงสร้างอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบำรุงทางให้อยู่ในสภาพแข็งแรงและปลอดภัยต่อการจราจร
  • ดำเนินการซ่อมสะพานไม้ชั่วคราวทั้งที่อยู่บนทางหลวงและนอกคันทาง เช่น สะพานคนเดินข้ามขึ้นลง คอสะพาน และสะพานไม้ที่ประชาชนใช้เพื่อความปลอดภัยต่อการจราจรซึ่งก่อสร้างแยกออกไปจากสะพานคอนกรีตต่างหากให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และปลอดภัย
  • ซ่อมอาคาร สำนักงานในบริเวณสำนักงานบำรุงทาง ซ่อมแซมเรือนเพาะชำ ต้นไม้ ตลอดจนศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้อมยาม ตู้นับจำนวนจราจร ฯลฯ
  • ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ก่อสร้างศาลากรมทางหลวง ก่อสร้างเรือเพาะชำ ต้นไม้ พ่นสีเครื่องหมายกรม หมายเลขกรม ที่ตัวเครื่องจักรหรือยานพาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบำรุงทาง
 • ควบคุมการใช้ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และสถิติต่างๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
 • ควบคุม บังคับบัญชา ตลอดจนพิจารณาเสนอความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในงานอำนวยความปลอดภัย
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแต่จะะได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

นายธีรวัฒน์ ประสมแก้ว

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

 

 นายวสุรัตน์ รัตนาวากุล

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

 

         นายศุภชัย พุทธศรี     

     พนักงานโยธา

 

'