แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanchanadit) Highway District
รับการตรวจเยี่ยมจาก นายชาติชาย ช่วงชิง
ลงวันที่ 11/01/2562

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562  เวลา 09.30 น. นายสมพล  พรหมเจียม  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัด รับการตรวจเยี่ยมจาก นายชาติชาย ช่วงชิง  วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา. และคณะฯ พร้อมรับมอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับหมวดทางหลวงกาญจนดิษฐ์ และผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2562  ณ หมวดทางหลวงพุนพิน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)


'